Regulamin

REGULAMIN korzystania z platformy Parlo -do obsługi szkoły językowej  wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się na platformie Parlo i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Platforma – Platforma Parlo do obsługi szkoły językowej
 2. Usługodawca – LEKTOR Travel sp. z o.o. NIP 897-180-44-49
 3. Abonament – czasowy dostęp do Platformy, sprzedawany przez Usługodawcę
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, kupująca Abonament
 5. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Abonamentu
 6. Cennik- opis funkcji w ramach abonamentów
 7. Subskrypcja – comiesięczne pobieranie z karty należności za wybrany Abonament
 8. Formularz Rejestracji – oznacza formularz, który wypełnia Użytkownik w celu zakupu Abonamentu po kliknięciu w Kup teraz
 9. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://jezyki-online.eu/sklep/
 10. Płatności online/Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności.
  Usługodawca współpracuje z: Tpay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
  ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań
 11. Serwis – oznacza serwis internetowy pod adresem: jezyki-online.eu
 12. Umowa – oznacza zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu

2 Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca Abonament).

3 Zakup Abonamentu i korzystanie z Platformy

1.Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi Abonament (dostęp do Platformy) na 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
2. Zawarcie umowy na dostęp do Platformy możliwe jest po opłaceniu Abonamentu i po założeniu bezpłatnego Konta użytkownika.
Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę, a już dokonane opłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi.
3. Po wybraniu w Cenniku pasującego Abonamentu i kliknięciu w Kup teraz, Użytkownik wypełnia krótki Formularz rejestracyjny, następnie zostaje przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrany Abonament. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę na zakup Abonamentu uważa się za zawartą.
4. Usługodawca umożliwia zakup Abonamentu na podstawie opłaty z góry, w postaci miesięcznej, odnawialnej za zgodą Użytkownika Subskrypcji.
5. W przypadku zakupu Abonamentu w postaci miesięcznej Subskrypcji, Użytkownik w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta (karty), co miesiąc należności za Abonament przez Usługodawcę.
Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Subskrypcji wysyłając wypowiedzenie na mail info@edu-platformy.com.
W takiej sytuacji nie jest pobierana automatycznie opłata za Abonament w kolejnym miesiącu, ponadto wszystkie zasoby (materiały) stworzone przez Użytkownika zostają usunięte.
6. W przypadku braku możliwości pobrania od Użytkownika opłaty za Abonament (miesięczną Subskrypcję) dostęp do Platformy zostanie zablokowany bez wcześniejszego powiadomienia. Ponowne przywrócenie dostępu do Platformy wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł netto.

4 Dostawa zakupionego Abonamentu (Dostępu do Platformy)

1. Po opłaceniu Abonamentu, Użytkownik zobowiązany jest przesłać Usługodawcy:
-jakie słowo/nazwa ma się znaleźć się na początku domeny technicznej lub dostarczyć własną domenę/subdomenę
-logo w formacie png lub jpg
-grafika 1000×1000 – grafika przy oknie do logowania

2. Po otrzymaniu powyższego, Usługodawca rozpocznie instalację w/w platformy w czasie 5-6 dni od otrzymania należności za Abonament
3.Następnie Usługodawca przesyła Użytkownikowi dane dostępowe do Platformy oraz szczegółową instrukcję jej obsługi.
4. Dodatkowo istnieje możliwość szkolenia online (czas 30 min) w ustalonym terminie.
Dostępny jest również Helpdesk bok@edu-platformy.com , gdzie Użytkownik może zadawać dodatkowe pytania, związane z użytkowaniem Platformy.

5 Prawo autorskie

1. Zasoby Platformy są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. ćwiczenia interaktywne, nagrania audio .
3. Stworzone przez Użytkownika materiały na Platformie są jego wyłączną własnością i i wszelkie prawa autorskie do powyższych zasobów, przysługują wyłącznie Usługodawcy.

6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Abonamentu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@edu-platformy.com.
2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana.
3. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej subskrypcji miesięcznej w trakcie jej trwania, opłata za kolejny miesiąc Subskrypcji po dacie rozwiązania umowy nie będzie pobierana.

7 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny zawierać:
Imię i nazwisko
E-mail lub login konta Użytkownika składającego reklamację
Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem
Podpis Użytkownika oraz data reklamacji
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres mailowy info@edu-platformy.com

8 Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Wszyscy Użytkownicy Platformy akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
2.Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

9 Dane osobowe

1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami.
Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika
E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Platformy, w sprawach organizacyjnych
Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
Nazwa firmy, adres, NIP – w celu wystawienia faktury za usługę.
2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: info@edu-platformy.com
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: jezyki-online.eu/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla Usługodawcy.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.